+420 494 544 510 info@zdlupenice.cz

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ŠTĚDRÝ POTOK, která se koná
v pátek 19. června 2020 v 18.00 hodin
v sále kulturního domu v Tutlekách. Začátek prezentace v 17.30 hodin. Prezentace bude probíhat do začátku členské schůze.
Představenstvo družstva předkládá tento návrh programu jednání:

  1. Zahájení.
  2. Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 a záměr na rok 2020, zprávy vedoucích pracovníků.
  3. Účetní závěrka za rok 2019.
  4. Zpráva kontrolní komise.
  5. Diskuse.
  6. Schválení účetní závěrky za rok 2019.
  7. Usnesení a závěr.

 

Vážení členové,
s ohledem na stanovy družstva (členská schůze je usnášeníschopná při minimálním počtu 50% členů) Vás žádám o zaslání plné moci (zdůvodnění v přiloženém průvodním dopise).
Do účetní závěrky je možné nahlédnout v kanceláři družstva, po telefonické dohodě, každý den do 14.00 hodin.

Za představenstvo družstva
Ing. Černý Stanislav v.r.
předseda představenstva
V Lupenici dne 01.06.2020