+420 494 544 510 info@zdlupenice.cz

POZVÁNKA na členskou schůzi 2022

P O Z V Á N K A

v pátek 17. června 2022 v 18.00 hodin
v sále kulturního domu v Tutlekách. Začátek prezentace v 17.30 hodin. Prezentace bude probíhat do začátku členské schůze.

Představenstvo družstva předkládá tento návrh programu jednání:
1. Zahájení.
2. Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 a záměr na rok 2022, zprávy vedoucích pracovníků.
3. Účetní závěrka za rok 2021.
4. Zpráva kontrolní komise.
5. Diskuse.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2021.
7. Usnesení a závěr.

Vážení členové,
s ohledem na stanovy družstva (členská schůze je usnášeníschopná při minimálním počtu 50% členů) Vás žádám, pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete zúčastnit, o zaslání plné moci.
Do účetní závěrky je možné nahlédnout v kanceláři družstva, po telefonické dohodě, každý den do 14.00 hodin.

 

Za představenstvo družstva
Dusil Tomáš v.r.
předseda představenstva
V Lupenici dne 01.06.2022