+420 494 544 510 info@zdlupenice.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“). Toto prohlášení se vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o Vás získáme prostřednictvím těchto stránek na adrese zdlupenice.cz (dále jen „internetové stránky“). Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše webové stránky můžete za běžných okolností navštěvovat bez udávání jakýchkoliv osobních údajů.

Identita správce osobních údajů (Kdo jsme)

Správce osobních údajů ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK se sídlem č.p. 110, 517 41 Lupenice, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Kdy osobní údaje zpracováváme

Na Vaši žádost zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, umístěného zde na těchto stránkách.

Rozsah, účel, doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl:

 • IP adresa
 • jméno, příjmení,
 • email,
 • telefonní číslo,
 • text zprávy,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých údajů

které nám poskytujete pro účely:

 • navázání kontaktu s Vámi
 • zpracování Vašeho požadavku
 • dodání zboží a služeb

Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 12 měsíců po naší poslední komunikaci, neodvoláte-li svůj souhlas dříve. Po uplynutí této doby Správce Vaše osobní údaje odstraní.

Kdo může mít k údajům přístup

 • společnost Microsoft, poskytující cloudové služby označované jako online služby, jako je Microsoft 365 a Office 365
 • Josef Změlík IČ: 71799061, Čs. armády 878, 517 21 Týniště nad Orlicí

, zpracovatelé i Vaše údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR.

Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správce Vás informuje, že od 25.5.2018 máte za podmínek stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (dále jen „Nařízení“)., vůči Správci:
a) právo na výmaz svých osobních údajů;
b) právo na přístup ke svým osobním údajům;
c) právo na to, aby Správce omezila zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesl jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce i převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;
 1. d) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  e) právo znát povahu automatizovaného zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování prováděné úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a právem chráněných zájmů kupujícího;
  f) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (viz výše), včetně profilování, které má pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud se toto rozhodnutí netýká plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem;
  g) právo být informován, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody kupujícího. Takové porušení je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámit.

Za podmínek stanovených nařízením máte právo vznést proti zpracování osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu Správce, námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Máte rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Za účelem uplatnění svých práv můžete kontaktovat Správce písemně na korespondenční adrese: č.p. 110, 517 41 Lupenice nebo na emailové adrese: GDPRinfo@zdlupenice.cz.

Vaše žádosti v souvislosti s právem na přístup

V případě, že chcete uplatnit Vaše právo na přístup, můžete tak učinit žádostí adresovanou na korespondenční adresu: č.p. 110, 517 41 Lupenice nebo emailem na speciální kontakt vyhrazený pro ochranu osobních údajů GDPRinfo@zdlupenice.cz.

Správce Vám na vyžádání poskytne kopii osobních údajů, které zpracovává. Za jakékoli další kopie, o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud o informace požádáte elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Při zpracování žádosti jsme povinni prověřit Vaši totožnost.

Vaše žádosti budou zpracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. V odůvodněných případech (při zohlednění zejména množství žádostí a jejich komplexnosti) můžeme tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce, přičemž v takovém případě Vás o prodloužení lhůty a jeho důvodech budeme informovat. Informace zásadně poskytujeme bezplatně. Pokud by Vaše žádosti byly zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

Zpracovávání osobních údajů osob, které nedovršily minimální věk

Internetové stránky, nejsou určeny osobám, které ještě nedovršily minimální věk. Naším záměrem tedy není zpracovávat osobní údaje žádných osob, které ještě tohoto minimálního věku nedosáhly. Proto jakmile zjistíme, že nám byly poskytnuty osobní údaje jakékoli osoby před dosáhnutím minimálního věku, tyto údaje odstraníme.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete zde v dokumentu Zásady cookies.

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webů přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

Využití osobních údajů pro marketingové účely třetích stran

Za žádných okolností nebudeme předávat, převádět ani poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám k jejich marketingovým účelům.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 7. 6. 2022.

V Lupenici, dne 7. 6. 2022, ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK