+420 494 544 510 info@zdlupenice.cz

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ŠTĚDRÝ POTOK, která se koná
POZOR tentokrát ve čtvrtek 20. června 2024 v 18.00 hodin
v sále restaurace v Lupenici. Začátek prezentace v 17.30 hodin. Prezentace bude probíhat do začátku členské schůze.
Představenstvo družstva předkládá tento návrh programu jednání:

  1. Zahájení.
  2. Souhrnná výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023 včetně zpráv z rostlinné a živočišné výroby.
  3. Záměr na rok 2024.
  4. Účetní závěrka roku 2023.
  5. Zpráva kontrolní komise.
  6. Diskuse.
  7. Určení a schválení auditora.
  8. Schválení účetní závěrky za rok 2023.
  9. Usnesení a závěr.

 

Vážení členové,
s ohledem na stanovy družstva (členská schůze je usnášeníschopná při minimálním počtu 50% členů) Vás žádám, pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete zúčastnit, o zaslání vyplněné a podepsané plné moci.

Za představenstvo družstva
Dusil Tomáš v.r.
předseda představenstva
V Lupenici dne 03.06.2024